07.07.2016 r.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego „Budowa budynku laboratoryjno- badawczego” z dnia 17.06.2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt „ Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego” w firmie Hirsch-Pol Sp. z o.o. w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Dane Zamawiającego:

HIRSCH-POL Sp.z o.o.
Myślęcinek, ul. Krucza 30
86-031 Osielsko

NIP 5542518523

Tryb udzielania zamówienia:

Konkurs ofert

Kod CPV:

45214610-9

 Nazwa kodu CPV:

Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych

 Data ogłoszenia zapytania ofertowego

07.07.2016 r.

 

Termin składania ofert:

Oferty można składać do dnia 22.07.2016r do godz.14:00.

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

      

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszystkich niezbędnych prac branżowych związanych z wykonaniem zadania polegającego na budowie budynku laboratoryjno – badawczego przy ul. Kruczej 30 w Myślęcinku  zgodnie z zakresem robót określonych w dokumentacji projektowej, którą oferenci mogą otrzymać sekretariacie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. W skład zamówienia wchodzą: roboty przygotowawcze i organizacyjne, elementy konstrukcyjne, budowa fundamentów, ściany, stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe posadzki, sciany, sufity, instalacje elektryczne, odgromowe, sanitarne, wentylacji-klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elewacje, zagospodarowanie terenu, prace remontowe oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

Roboty budowlane odbywać się będą na terenie czynnego  zakładu Produkcyjnego. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. Prace mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00. Po godzinie 18.00 zabrania się prowadzania prac głośnych.

Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych urządzeń i materiałów niż przyjęte w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej dokumentacji.

Wszystkie materiały budowlane (kolory farb, oklein drzwiowych, rodzaju paneli, płytek podłogowych i ściennych, i inne), które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

 

 1. Harmonogram realizacji przedmiotu oferty.

 

Rozpoczęcie budowy:

Do 2 dni od daty przekazania placu budowy, nie później niż 01.09.2016

 

Zakończenie budowy:

Wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 30.04.2017

 

 1. Opis wymagań:

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania uprawnionych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

 

 1. a)      Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia bez ograniczeń oraz staż pracy na stanowisku kierownika nie mniejszy niż 5 lat.
 2. b)      Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania prac z zakresu instalacji elektrycznych odpowiednie do zakresu planowanych robót bez ograniczeń oraz staż pracy na stanowisku nie mniejszy niż 5 lat.
 3. c)      Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. d)     Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
 5. e)      Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.
 6. f)       Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł jedna w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.
 7. g)      Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 500 000 zł.

 

 1. 5.            Wykluczenia z udziału w postępowaniu:

 

Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. a)      Uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b)      Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c)      Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. d)     Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli

 

 1. 6.            Wykaz dokumentów:

 

 1. a)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 2. b)      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 4 a, b, c, d i e.
 3. c)      Lista co najmniej 3 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o wartości co najmniej 500 000 zł jedna.
 4. d)     Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta

 

 1. Kryteria oceny ofert

 

Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty

– nieczytelne

– nie złożone w wyznaczonym terminie.

– niekompletne: braki formalne, brak załączników, brak podpisu.

-nie spełniające warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający dokona  oceny spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia / nie spełnia tj. zgodnie z zasadą  czy wymagane dokumenty zostały dostarczone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymagany oświadczeń, dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające ocenę formalną.

 

Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Cena 80%    KC
 2. Okres gwarancji 20% KG

 

Ad1. Oferent podaje cenę zamówienia

Liczba punktów obliczana jest ze wzoru

 

( CENA NAJNIŻSZA / CENA ROZPATRYWANEJ OFERTY ) X 80= LICZBA PUNKTÓW KC

 

Ad1. Oferent podaje okres obowiązywania umowy gwarancyjnej

Liczba punktów obliczana jest ze wzoru

 

( GWARANCJA ROZPATRYWANEJ OFERTY / GWARANCJA NAJDŁUŻSZA ) X 20= LICZBA PUNKTÓW KG

 

Wartość uzyskanych punktów określona zostanie ze wzoru:

 

KC + KG = Wartość punktowa oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej która uzyska najwyższą liczbę punktów

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

      

Przedmiot zamówienia należy zrealizować kompleksowo do dnia 30.04.2017

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. a)      Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
 2. b)      Oferta powinna zawierać pełne dane identyfikacyjne oferenta
 3. c)      Datę przygotowania i terminu ważności oferty.
 4. d)     Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 5. e)      Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
 6. f)       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. g)      Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
 8. h)      Warunki i okres gwarancji
 9. i)        Dane osoby do kontaktu (imię, Nazwisko, nr. telefonu, adres e-mail)
 10. j)        Pieczątkę firmową i podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty
 11. k)      Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych zmienionych w stosunku do przyjętych w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej.

Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

 

 1. a)      Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: biuro@hirsch-pol.com.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie przy ul. Kruczej 30 w Myślęcinku. Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa, „Budowa budynku laboratoryjno – badawczego”
 2. b)      Termin złożenia ofert do 22.07.2016r do godz.14:00.
 3. c)      Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub termin wpływu na adres poczty elektronicznej.
 4. d)     Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 25.07.2016 w siedzibie Zamawiającego. Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną upublicznione na stronie Zamawiającego

 

 1.  Informacje dodatkowe:

 

 1. a)      Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. b)      Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 14 dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.
 3. c)      W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
 4. d)     Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.
 5. e)      Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 6. f)       Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu zaczyna się z upływem terminu składania ofert.
 7. g)      W cenie oferty Oferent winien uwzględnić wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji zadania
 8. h)      Wszystkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN
 9. i)        W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji cen oferty.
 10. j)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 1. k)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do postępowania bez wyboru oferty.
 2. l)        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. m)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. n)      Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
 • o)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. p)      Zamawiający może odrzucić oferty których wartość uzna za rażąco niską
 2. q)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidział lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
 3. r)       Przystępując do niniejszego zapytania ofertowego, każdy Oferent wyraża zgodę na publiczne udzielenie informacji o jego udziale w postepowaniu ofertowym.

 

 1.  Określenie warunków zmian umowy.

 

Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego. Zmiany wynikać mogą jedynie z warunków wynikających z procesu realizacji o których Zamawiający ani oferent nie wiedzieli w momencie publikacji zapytania. Ewentualne zmiany wprowadzane będą jedynie w formie aneksów do podpisanej umowy.

 

Załącznik:

 1. Projekt budowlany (specyfikacji techniczna,  projekt budowlany) w wersji elektronicznej do odbioru w sekretariacie firmy
 2. Wzór umowy.
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzorem oświadczenia.
 5. Oświadczenie o braku powiązań między podmiotami

 

………………………………….

(pieczątka oferenta)

 

Załącznik nr 3

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……… dotyczące budowy budynku laboratoryjno – badawczego

 

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej za cenę:

netto ………………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł

cena brutto ………………………………………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………………..……………..)

 

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.

 

Na wykonane roboty, dostawy i usługi udzielamy ….. letniej gwarancji i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Dane osoby do kontaktu:  ……………………………………………….

Tel:  ………………………………..

e-mail: …………………………….

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie Wykonawcy

……………………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

 1. a)      Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
 2. b)      Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 3. c)      W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. d)     Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne.

 

Ponadto, oświadczam, że:

 1. a)      W chwili rozpoczęcia prac będę dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.
 2. b)      W chwili rozpoczęcia prac będę dysponować min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania prac z zakresu instalacji elektrycznych odpowiednie do zakresu planowanych robót.
 3. c)      Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. d)     Dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 5. e)      Posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.

 

 

 

 

……………………….

(data i podpis osoby upoważnionej)

 

Załącznik nr 5

 OŚWIADCZENIE

o braku powiązań  kapitałowych  lub osobowych 

 Oświadczam, iż nie jestem / jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez  powiązania  osobowe  lub  kapitałowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  pomiędzy

Zamawiającym  lub    osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy  a  Wykonawcą,

polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej  10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika;
 4. d)  pozostawaniu  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  który  może  budzić uzasadnione  wątpliwości  co  do  bezstronności  w  wyborze  wykonawcy,  w szczególności  pozostawaniu  w związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

…………………………                                                ………………………………….

miejscowość, data                                                     podpis osoby upoważnionej do                                                                                                         reprezentowania Wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy.

 


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

Protokół z wybrania najkorzystniejszej oferty